Baseball 3 – Jays

The team

Kenichi Hongo
Shinji Inaba
Kenichi Koujima
Satoshi Matsumoto
Shinya Nabae
Seji Ohno
Jiro Onishi
Takehisa Saito
Shoki Sono

competition | ranking | results